نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین مشکلات مدیران در سه مقطعگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
آذرنیا راضیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف این طرح، شناسایی مشکلات موجود مدیران سه مقطع و تعیین سلسله مراتب مشکلات آنان بوده است. مشکلات در این پژوهش به سه بخش سازمانی (مالی و اداری)، شخصی (روابط اجتماعی، مهارت و تخصص) و مشکلات مربوط به ماهیت شغل تقسیم شده است.
جامعه آماری مدیران و معاونین مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر مشهد و سر گروه های آموزشی در نواحی هفتگانه و نمونه تحقیق 621 نفر که 600 نفر آنان مدیران و معاونین و 21 نفر سر گروه های آموزشی هستند که به روش طبقه ای متناسب انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای حاوی 65 سوال و گویه می باشد که روایی ابزار از طریق داوری خبرگان و پایایی آن از طریق جمله بندی دقیق پرسش ها، تعلیم پرسشگری و طراحی روش کدگذاری تامین شده است. هر گویه مبین یک مشکل در بخش های مختلف اداری، مالی، ماهیت شغل، روابط اجتماعی و فردی (حیطه مهارت و تخصص) است که به پاسخگویان ارائه شده است و آنان میزان مواجه خود را با هر مشکل بر روی یک مقیاس 6 قسمتی (خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصلا) مشخص نموده اند.
مشکلات مدیران بر اساس میانگین گروه بندی شده است که از نظر سلسله مراتب در چهار گروه قرار می گیرد. مشکلاتی که در مرتبه اول قرار گرفته 14 مورد بوده که با میانگین های 4.5 تا 5.5 به ترتیب با بیشترین میانگین عبارتند از:
نابرابری تسهیلات مدیران مدارس با سایر مدیران، پایین بودن سرانه دانش آموزی، محول نمودن مسائل کارپردازی به مدیر، وجود ناهماهنگی در مدارس دو مدیره، کمبود کمک های مالی والدین، عدم استقبال والدین از خرید قبوض 2020، حجم زیاد کارهای اداری و دفتری، سنگینی مسوولیت پاسخگویی به گروه های مختلف، تعدد مسوولیت ها، پایین بودن حق مدیریت، کمبود نیروی لازم جهت انجام امور دفتری، هماهنگ نبودن بخشنامه ها و دستورالعمل ها درباره فروش قبوض 2020، شیوه نامناسب انتخاب مدیران نمونه، توزیع نامناسب امکانات بین مدارس
در این پژوهش علاوه بر شناسایی اولویت مشکلات مدیران به طور کلی و طبقه بندی آنان بر اساس متغیرهای جنس، سابقه خدمت، سابقه مدیریت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی پاسخگو در مقاطع سه گانه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نیز این طبقه بندی انجام شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):