نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنتز نانوذرات نیمه هادی نقاط کوانتومی، استقرار گروه های عاملی و کانژوگاسیون آنها به بیومولکولها جهت تشخیص سرطان پروستاتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی دارویی، شیمی فیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: دبیرخانه نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

نقاط کوانتومی نانوذرات نیمه هادی هستند که به عنوان جایگزین رنگدانه های آلی مورد استفاده قرار می گیرند. نقاط کوانتومی از هسته CdSe و لایه ZnS در اطراف آن، همچنین پوشش پلیمری در قسمت خارجی تشکیل شده اند. در روش های سنتزی مورد استفاده در این تحقیق هسته CdSe و لایه ZnS در اطراف تولید شد.
سنتز نانوذرات CdSe در محیط آبی در دمای پایین انجام می شود و در دمای بالا در حلال کوئوردینه کننده (TOPO) و غیر کوئوردینه کننده (اکتادسن) انجام می گردد. روش اول شامل واکنش در دمای اتاق بین سلنو اوره و کادمیم نیترات است که با تزریق سریع باز آمونیوم هیدروکسید انجام می شود. در این روش ذراتی با اندازه بین 20 تا 25 نانومتر به دست آمد. روش دوم شامل سنتز CdSe/ZnS در حلال غیر کوئوردینه کننده TOPO است که با مقایسه بین طیف UV هسته CdSe و CdSe/ZnS مشاهده می شود که نانوکریستال های CdSe ابتدا در طول موج های پایین تری هستند و جذب بالایی دارند در حالیکه پس از نشاندن لایه ZnS به سمت طول موج های بالاتر رفته و جذب کمتری را نشان می دهند که نشان دهنده نشر بالای آنهاست. بنابراین ZnS به طرز مناسبی بر روی هسته قرار گرفته است و بازده کوانتومی را افزایش داده است. روش سوم شامل سنتز CdSe در حلال غیر کوئوردینه کننده اکتادسن است. در این روش از TOPSe به عنوان محلول سلنیم و از مخلوط کادمیم اکسید و اولئیک اسید درحلال اکتادسن که تولید کمپلکس کادمیم اولئات می کند، به عنوان محلول کادمیم استفاده می شود. نانوذرات CdSe در اندازه های مختلف و رنگ های نشری متفاوت به دست آمدند.
به منظور استفاده از نانوذرات تولید شده پس از پوشش دار کردن آنها با آمفیفیلیک پلیمرها و همچنین بیومولکول تیول دار مرکاپتوآن دکانوئیک اسید باید این ذرات را به مارکرهای خاص سرطان پروستات متصل کرد تا بتوان از آنها برای نفوذ در بافت ها و انجام کارهای تشخیصی پزشکی استفاده کرد. به طور کلی برای اصلاح نقاط کوانتومی باید آنها را از لحاظ بیولوژیکی سازگار کرد تا بتوان از ذرات تولید شده بهره برداری لازم به عمل آورد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):