نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه مجموعه مقاطع میکروسکوپی و ماکروسکوپی چوب های مهم ایران به منظور جمع آوری و تدوین اطلاعات چوب شناسی و صنایع چوبگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: چوب شناسی

پژوهشگران: 
پارساپژوه داود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1365

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این پژوهش به صورت کتابی تحت عنوان «اطلس چوب های شمال ایران» چاپ شده است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

به منظور جمع آوری و تدوین اطلاعات کاملی از ساختمان تشریحی چوب های ایران از 51 گونه مطابق استاندارد نمونه برداری و مقطع گیری به عمل آمد و نتایج مطالعات به صورت کتابی تحت عنوان «اطلس چوب های ایران» تهیه گردید. از هر استوانه چوبی به کمک اره یک مقطع چند مکعب گرد نازک تهیه و سپس از هر مقطع گرد نازک به کمک تیغه چاقو چند مکعب مستطیل آماده گردید، به طوری که ابعاد آن ها به منظور محوری، شعاعی و مماسی به ترکیب 8×8×10 میلی متر گردیدند.برای نرم کردن به منظور برش برداری قطعات چوب به مدت 1 تا 2 ساعت در آب پخته شد البته چوب هایی نظیر «تبریزی، توسکا، ارک، نمدار، انجیر و کاج ها» در حالت خام قابل برش برداری بودند، سپس با استفاده از «میکروتوم» با تیغه AO با زاویه انحراف تیغه 15 درجه نسبت به تهیه برش مورد نیاز برای مطالعه مشخصات چوب اقدام گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):