نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت اتوکلیماتور لیزری تئودولیتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: اپتیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شرکت فناوری سمت و موقعیت ایرانیان

خروجی طرح: 

ـ این سیستم در صنایع نظامی، زمانی که بخواهند دو مجموعه یا دو دستگاه را با دقت خیلی زیاد در حد ثانیه قوسی همراستا کنند، کاربرد دارد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح، طراحی و ساخت یک سیستم الکترواپتیکی لیزری جهت همراستا کردن دو دستگاه با دقت 5 ثانیه قوسی است.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-
مطالعه، طراحی مهندسی و طراحی اجزای سیستم
-
ساخت یک نمونه آزمایشگاهی، تست و اصلاح سیستم
-
تولید یک صد سری سیستم اپتوالکترونیکی اتوکلیماتور لیزری
-
مستندسازی و ارائه روش های تعمیر، نگهداری، تنظیم و کالیبره کردن سیستم
نتایج طرح شامل:
کسب دانش فنی طراحی و ساخت یک سیستم اپتوالکترونیکی همراستاساز
تولید یک صد سری اتوکلیماتور لیزری تئودولیت و تحویل آن به کارفرما

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):