نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه نرم افزار فرآیند تبدیل ایده به طرح پژوهشی و اجراییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: کامپیوتر

پژوهشگران: 
مزدارانی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

هدف طرح، طراحی نرم افزاری برای دسته بندی و پرورش ایده ها و دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از طریق یک خروجی مناسب است.
فرآیند تبدیل ایده ها به طرح نامه شامل 4 مرحله اجرایی می باشد:
1- مرحله ورود ایده ها
2- مرحله آنالیز و غربال ایده ها
3- مرحله پرورش ایده ها
-4 مرحله تبدیل ایده پرورش یافته به طرح نامه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):