نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در مسیر خط لوله پالایشگاه اصفهانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ژئوفیزیک زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1387

کارفرما: پالایشگاه اصفهان

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتیجه حاصل از بررسی جهت بهره برداری کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

بررسی ساختار زمین شناسی عمقی و شناسایی محل های نشت فرآورده نفتی هدف این طرح می باشد.
در مسیر خط لوله فرآورده های نفتی پالایشگاه از روش مقاومت سنجی با آرایش ونر جهت شناسایی مکان های نشت این فرآورده ها استفاده شد. نوسانات مقاومت های الکتریکی زمین بیانگر تغییرات ایجاد شده توسط نشت فرآورده در نقاط مختلف بود که نقشه ها و نمودارهای مربوط ترسیم گردید
.
با استناد به تفسیر و تعبیر داده های برداشت شده، حدود محل های نشت فرآورده نفتی در نقشه مشخص گردید
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):