نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در مسیر خط لوله امیدیه مارونگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ژئوفیزیک زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: شرکت بهنیان جنوب

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتایج طرح جهت بهره برداری به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

بررسی خورندگی خاک و سازندهای زمین شناسی در مسیر خط لوله نفت هدف این طرح می باشد.
به منظور تعیین مقاومت خاک و تشخیص میزان خورندگی و تاثیر آن بر روی لوله از آرایه ونر تا عمق حدود شش متری زمین استفاده شد. ساختار زمین شناسی سطحی در مسیر یاد شده غالبا در قلمرو واحدهای سنگی گچ، مارن، آهک مارنی و ماسه سنگ مربوط به تشکیلات زمین شناسی گچساران، آسماری و آغاجاری می باشد
.
نتایج حاصل از برداشت داده ها، پس از تفسیر با نرم افزارهای کامپیوتری و با مشخص نمودن مقادیر مقاومت خاک و سنگ در منطقه مورد نظر در یک جلد گزارش تهیه و تدوین شد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):