نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و ارزیابی فرهنگ عمومی کار در استان کهکیلویه و بویر احمدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اردشیری مهرداد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1380

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهکیلویه و بویراحمد

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی فرهنگ کار در استان کهگیلویه و بویر احمد است. در این راستا عواملی که می تواند بر بالندگی فرهنگ کار و افزایش مسوولیت پذیری و تعهد حرفه ای تاثیر گذارد، مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان با تغییر در آن عوامل، نسبت به افزایش مسوولیت پذیری و تعهد حرفه ای افراد اقدام نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد فرهنگ کار در ادارات دولتی سه شهر یاسوج، دهدشت و گچساران در دو بعد تعهد سازمانی و تعهد به معنای عام کار، قابل تفکیک است. تعهد افراد به معنای عام کار بیش از تعهد آنها به سازمان متبوع خود است. همچنین یافته های این تحقیق بیانگر گرایش مثبت نسبتا بالا بر معنای عام کار در ذهن آزمودنی هاست. نتایج این تحقیق حکایت از وجود رابطه کارکردی فعالی بین سطح سازمانی و ساختاری نظام اجتماعی دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):