نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در شرق منطقه مورچه خورتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ژئوفیزیک زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1387

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتایج طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی ساختار زمین شناسی و لایه های آبرفتی زیر سطح جهت به دست آوردن محل مناسب برای حفر چاه و برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی بوده است.
امروزه با افزایش هزینه های حفاری، حفر چاه در محل مناسب که در کمترین عمق، بیشترین آبدهی را داشته باشد حائز اهمیت است. به این جهت با استفاده از روش ژئوفیزیکی جهت تعیین بهترین محل برای حفر چاه استفاده می شود. در این شیوه ساختار زمین شناسی منطقه مورد بحث تا عمق حدود 250 متر مورد مطالعه قرار گرفت و لایه های آبرفتی و سازندهای زمین شناسی قدیمی تر از یکدیگر تفکیک گردید
.
ذخایر آب زیرزمینی قابل توجه در این منطقه قابل تصور نیست. ولی با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات، جهت رفع پاره ای از مشکلات کمبود آب در منطقه پیشنهاد حفر یک چاه داده شد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):