نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اپتیک یکپارچه-واژه نامه-قسمت 2: اصطلاحات مورد استفاده در طبقه بندیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بنایی اقدس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین سند مکتوب مورد استناد موسسه استاندارد


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصطلاحات مورد استفاده در دسته بندی اجزای اپتیکی یکپارچه، تراشه های اپتیکی یکپارچه و دستگاه های اپتیکی یکپارچه می باشد، که به طور مثال در زمینه مخابرات نوری و حسگرها کاربرد دارند.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-
تهیه سند استاندارد
-
ترجمه سند و اعمال اصلاحات لازم به منظور بومی سازی استاندارد
-
برگزاری جلسات کمیسیون فنی به منظور بررسی پیش نویس تدوین شده و اعمال اصلاحات مورد نظر کارشناسان متخصص موضوع استاندارد
-
برگزاری جلسه کمیسیون نهایی در جهت اعمال اصلاحات نهایی
-
برگزاری کمیسیون ملی و تصویب استاندارد
تدوین واژه نامه اپتیک یکپارچه-اصطلاحات مورد استفاده در طبقه بندی از نتایج طرح است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):