نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعامل فرهنگی با غرب در تاریخ معاصر ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1380

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این طرح تمامی موارد تعامل فرهنگی ایران با غرب در طول حدود دویست سال، یعنی از ابتدای عصر قاجار تاکنون مورد مطالعه قرار گرفت و یافته های تحقیق که متکی بر اسناد و مدارک به جای مانده از این پهنه تاریخی است، در قالب نظریه کنش اجتماعی و نظام اجتماعی پارسنز مورد تحلیل قرار گرفته اند. مجموع موارد تعامل فرهنگی با غرب که به شکل تعاملات پیوسته و گسسته رخ داده است، در 6 سطح تقسیم بندی شده اند:
- تعامل فرهنگی با لایه علم، تکنیک و صنعت غرب
- تعامل فرهنگی با لایه اندیشه های فلسفی، سیاسی، اجتماعی و نهادهای مرتبط با آن در غرب
- تعامل فرهنگی با لایه اخلاق و رفتار غربیان
- تعامل فرهنگی با لایه استعمار تمدن غرب
- تعامل فرهنگی با کلیت غرب
- چاره جویی های تعاملگران در ارتباط با تعامل فرهنگی با غرب
کارگزاران تعامل فرهنگی بایستی نخبگان و افراد عادی، هر کدام در سه دسته غربگرایان، غرب ستیزان و گزینشگران تقسیم می شوند. در این پژوهش ابتدا برخی اوصاف ساختاری جامعه ایران همچون وضعیت علم و دانش، دین و مذهب، وضعیت اجتماعی، سیاسی، زیبایی شناختی ایرانیان و نهادهای مدنی توصیف شده که تماما دارای نهادهای جامعه پذیری، سیاسی و اقتصادی است و پس از مواجهه با عناصر فرهنگ غرب دچار تنش هایی شده و تفاوت هایی به وجود آمده است و به تدریج مقاومت ها تبدیل به پذیرش شده و تغییرات فرهنگی، اجتماعی را سبب شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):