نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

روش جلوگیری از ترک در پوست خرما و جداسازی پوست از گوشتگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: صنایع غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1374

کارفرما: اداره کل صنایع بوشهر

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

خرما محصولی سرشار از مواد قندی است لذا سالم بودن میوه تاثیر مهمی در حفظ کیفیت ظاهری دارد و از آلودگی و ترشیدن آن جلوگیری می نماید، از طرفی از این محصول برای تولید شیره خرما و تولید الکل و غیره نیز استفاده می گردد که در این مواد جداسازی پوست از قسمت گوشت آن اهمیت زیادی دارد.
در این تحقیق روش جلوگیری از ترک در پوست خرما و روش های جداسازی پوست از گوشت خرما مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از کلیه منابع موجود بررسی عملی بر روی عوامل موثر در ترک خوردگی پوسته خرما در خرمای غالب منطقه (رقم کبکاب) در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. همچنین به منظور جداسازی پوست از گوشت خرما نیز در شرایط آزمایشگاهی پروسه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به صورت گزارش مدون تهیه و تحویل اداره کل صنایع استان بوشهر گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):