نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت حسگر پتانسیومتری دیکلوفناک و کاربرد آن جهت اندازه گیری دارو، مطالعه برهمکنش آن با آلبومین سرم و محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی پیوند شدن دارو به آلبومینگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: شیمی فیزیک

پژوهشگران: 
حسین زاده رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه نتایج طرح به کارفرما چاپ دو مقاله در نشریات بین المللی نمایه شده در ISI


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

حسگر غشائی بر مبنای کمپلکس زوج یونی دیکلوفناک با یون نقره در ماتریکس پلی وینیل کلراید تهیه شد و اثر ترکیب غشاء (پلی وینیل کلراید، پلاستی سایزر و کمپلکس زوج یون دارو و یون نقره)، pH و حضور سایر یون ها در کارایی حسگر مورد مطالعه قرار گرفت. حسگر بهینه شده در محدوده 5.18´10-5 تا 1.05´10-2 مولار و در دمای 25 درجه سانتی گراد دارای رفتار نرنست (mv/deccade) نسبت به آنیون دیکلوفناک بوده و پاسخ پتانسیومتری حسگر در محدوده 6.0-9.5 مستقل از تغییرات pH می باشد. انحراف استاندارد نسبی کمتر از 3% نشان از تکرارپذیری بالای پاسخ حسگر است و عدم تغییر بارز در پاسخ آن در طی سه ماه نشان از طول عمر خوب آن دارد. از دیگر مزایای حسگر پیشنهادی می توان به سهولت تهیه، برگزیدگی خوب و زمان پاسخ دهی کوتاه اشاره کرد. ضمنا از حسگر مذکور به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری دیکلوفناک در فرمولاسیون های داروئی و نیز مطالعه برهم کنش دیکلوفناک با آلبومین سرم گاوی استفاده شد. نتایج آنالیز دیکلوفناک با حسگر پیشنهادی توافق خوبی با داده های حاصل از آنالیز به روش استاندارد کروماتوگرافی دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):