نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنجش نگرش ها، رفتارها و آگاهی دانشجویان دانشگاه های دولتیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
وارسته علی (همکار طرح)
رضاطبع سیده خدیجه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1380

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

بعد از انقلاب اسلامی، طرح ملی سنجش نگرش ها، رفتارها و آگاهی دانشجویان دانشگاه های دولتی اولین طرح جامع در این زمینه است. روش اجرای طرح به صورت پانل یا طولی است که هر دو سال تجدید می گردد.
جامعه آماری دانشجویان روزانه مقاطع مختلف تحصیلی ثبت نامی دانشگاه در نیمه دوم 1380 بوده و با نمونه گیری خوشه ای 58 نمونه از دانشکده های مختلف استان گیلان انتخاب و سپس پرسشنامه های طراحی شده انتخابی تکمیل گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):