نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه وضعیت اخلاقی فرهنگی دانشگاهیانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
پارسا کی آرش (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1380

کارفرما: شورای عالی انقلاب فرهنگی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی دیدگاهها و گرایش های فرهنگی و اخلاقی استادان و دانشجویان دانشگاهها می باشد. در راستای برنامه ریزی های فرهنگی در مراکز آموزش عالی، این پژوهش می تواند برای توصیف و تبیین وضعیت فرهنگی و اخلاقی دانشگاهیان مفید و موثر باشد.
این پژوهش از رویکرد کمی و بر اساس پیمایش، اقدام به جمع آوری اطلاعات می نماید. ابزار سنجش این تحقیق پرسشنامه استاندارد شده است که بر اساس چارچوب نظری و پس از ارزیابی روایی و اعتبار آن، طراحی می گردد و ازطریق مصاحبه حضوری تکمیل می شود. اجراء آن مشتمل بر خصوصیات جمعیتی اجتماعی و اقتصادی آزمودنی ها و تست های استانداردشده سنجش امتیازات است که بر اساس طیف
TST طراحی می گردد. اطلاعاتی که با ابزارهای مذکور جمع آوری شده اند، استخراج و کدگذاری شده و بااستفاده از نرم افزار SPSS با کمک آمارهای توصیفی و استنباطی تحلیل خواهد شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):