نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی فیکسچرهای جوشکاری سه پایهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
ایمانی محمدولی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: شرکت طراحان فلز دانا

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق طراحی ابزارهایی برای نگهداری قطعات به وسیله چند فیکسچر (5عدد) و جوشکاری آنها به طوری که فضای مناسب برای جوشکاری به وجود آید و هماهنگی در قرار گرفتن لبه های قطعات و سهولت بستن قطعات بر روی فیکسچر و بازکردن آنها پس از جوشکاری بوده است.
در این تحقیق ابتدا تجزیه تحلیل شکل هندسی 14 قطعه اتصالی شامل قطعات ورقکاری و ماشینکاری صورت گرفت و در نرم افزار نیز مدل گردید سپس فضاهای اطراف و نقاط مناسب برای بستن قطعه به طوری که بتواند قابلیت بازشدن و آزاد سازی قطعه را داشته باشند شناسایی گردید و سپس طراحی قطعات فیکسچرها براساس قابلیت های ساخت، مونتاژ و کنترل صورت گرفت و در نهایت تست های نرم افزاری برای معتبر ساختن طراحی انجام و با توجه به ساخت مجموعه و عملکرد مناسب آن طراحی مورد تائید واقع شد
.
کسب دانش و مهارت مدلسازی توسط نرم افزار سالید ورک و قابلیت بهینه سازی طرح فیکسچرهای جوشکاری از نتایج طرح است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):