نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین استانداردهای حمل و نقل در کاربری زمینگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: مدیریت شهری

پژوهشگران: 
میرزایی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی نقش استانداردهای سرانه کاربری زمین شهری، حمل و نقل و تاثیر آن در ترافیک و مصرف سوخت در کشور و هم چنین بررسی قوانین و ساختار سازمانی در زمینه کاربری زمین و حمل و نقل شهری در ایران و سایر کشورها و مقایسه آنها انجام شده است.
در این تحقیق، توزیع سرانه کاربری حمل و نقل شهری، توزیع و پراکندگی آن در مرکز و کلا شهری، نقش کاربری زمین شهری و تاثیر آن در ایجاد سفر، ترافیک و مصرف سوخت مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین قوانین و ساختار سازمانی کشور با ساختار سازمانی سایر کشورها مقایسه شد
.
طبق بررسی های صورت گرفته بر روی شهر های ایران و برخی شهر های جهان مشخص گردید که توزیع سرانه کاربری حمل و نقل شهری در شهرهای ایران مشکلی ندارد بلکه توزیع و پراکندگی آن در مرکز و کلا شهری مناسب نمی باشد. مشکل دیگر مربوط به نقش کاربری زمین شهری و تاثیر آن در ایجاد سفر می باشد که مشکلاتی مثل ترافیک و مصرف سوخت را ایجاب می نماید. با بررسی قوانین و ساختار سازمانی کشور و مقایسه با ساختار سازمانی سایر کشورها نیز روشن گردید که در کشور ما وجود برخی مشکلات در زمینه تهیه، وضع، تصویب و اجرای قوانین و همچنین در زمینه ساختار سازمانی مثل تداخل و موازی کاری سازمان ها، دوباره کاری ها، عدم هماهنگی و ... باعث نابسامانی در توزیع کاربری ها و تداخل در نظام حمل و نقل گردیده است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):