نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مسائل و مشکلات آموزشی، تحصیلی، مالی، رفاهی، عاطفی، روانی، سیاسی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این تحقیق مسایل و مشکلات آموزشی، تحصیلی، مالی، رفاهی، عاطفی، روانی و سیاسی، فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در میدان عمل بررسی شد. اهداف این تحقیق، علاو ه بر تعیین مهمترین مسایل و مشکلات دانشجویان در هر یک از حوزه های فوق، انجام مقایسه میان مسایل و مشکلات دانشجویان دختر و پسر، دانشگاه های تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرانجام دانشگاه های مناطق مختلف کشور با یکدیگر بود در این پژوهش 15 فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفت.
ابزار تحقیق شامل یک پرسشنامه 60 سوالی بود که اعتبار و پایایی آن در یک تحقیق مقدماتی به دست آمد. جمعیت تحقیق شامل کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور می شد. ابتدا بر اساس تقسیم بندی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به 9 ناحیه تقسیم و سپس به طور تصادفی از هر ناحیه دو دانشگاه، یکی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دیگری از وزارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب شدند و از هر دانشگاه 100 نفر و در مجموع 1800 دانشجوی پسر و دختر از طریق روش نمونه گیری تصادفی گزینش شدند.
پس از جمع آوری داده ها برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از رایانه استفاده گردید. نتایج تحقیق مهمترین مسایل و مشکلات دانشجویان را در هر یک از چهار حیطه (آموزشی تحصیلی، مالی رفاهی، عاطفی روانی و سیاسی فرهنگی …) مشخص نمود. علاوه بر این، مقایسه هایی نیز میان دانشجویان دختر و پسر صورت گرفت که تفاوت معنی داری به دست نیامد. اما در مقایسه های انجام شده میان دانشجویان دو وزارتخانه و همچنین میان دانشگاه های مناطق مختلف کشور (به جز در حیطه مالی رفاهی) تفاوت های آماری معنی دار به دست آمد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):