نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت آجر (بلوک) غذایی از «ملاس» و «اوره» در ایرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپروری

پژوهشگران: 
نیک خواه علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک مقاله از نتایج طرح با همین عنوان در مجله «علوم کشاورزی ایران» به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به کمبود مواد خوراکی دام ها و استفاده مطلوب از باقی مانده های زراعی موجود اقدام به اجرای طرح فوق گردید تا با یافتن ترکیب مناسب غذایی به خصوص در خشکسالی و مواقع کوچ فصلی و کمبود مواد غذایی در شرایط تغذیه روستایی، استفاده بهتری از باقی مانده های زراعی به عمل آید.
در این طرح «ملاس» به عنوان بخش اصلی تشکیل دهنده بلوک ها به کار رفته و موادی از قبیل «کاه، سبوس گندم، پوسته برنج، ضایعات چای، آهک، سیمان، نمک و اوره» به مقادیر متفاوت به عنوان مواد غذایی، مواد شکل دهنده، مواد چسباننده و استحکام دهنده مورد استفاده قرار گرفتند. بلوک ها تحت شرایط معینی و به همراه تامین بخشی از جیره به وسیله یونجه و سیلوی ذرت مورد مصرف گاوهی بومی قرار گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):