نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان مشارکت جوانان در امور اجتماعی شهر اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حزباوی عزیز (مسئول طرح)
ارشاد فرهنگ (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این پژوهش در قالب گزارش نهایی در اختیار کارفرما قرار گرفته است و نسخه ای از آن نیز در گروه پژوهشی روان شناسی جهاد دانشگاهی واحد استان خوزستان موجود است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این مقاله حاصل پژوهشی است که در سال 1384 با تعداد 810 نفر نمونه آماری در طیف سنی 29-18 ساله ها در شهر اهواز به اجرا در آمده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و علل مشارکـت اجتماعی جوانان شـهر اسـت. بـه مـنظور دستیابـی به اهداف این پـژوهش پرسشنامـه ای (با پایایی آلفای کرانباخ 0.74) جهت آزمون فرضیات کاری تدوین شده و داده های مورد نیاز گرد آوری گردید.
برای تحلیل آماری داده های این پژوهش از آزمون z’X2 و نیز ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. اهم نتایج بدست آمده در این پژوهش عبارتند از: از میان فعالیت های (ورزشی، فرهنگی، هنری، علمی - ادبی، زیست محیطی، عام المنفعه، سیاسی، مذهبی و گروه محله ای) بالاترین میانگین (1.50 از 4) مربوط به فعالیت های ورزشی و پایین ترین میانگین (1.11 از 4) مربوط به فعالیت های سیاسی است. سایر یافته ها به شرح زیر است :
بین سن و وضعیت تاهل و میزان مشارکت اجتماعی پاسخگویان رابطه معناداری مشاهده نگردید. اما بین جنس (مردان بیش از زنان) سابقه مشارکت، نوع شغل، احساس وابستگی به نظام اجتماعی – سیاسی رابطه معنادار آماری به دست آمده است. همچنین بین رفتار نظم گرایی پاسخگویان و تمایل به کار گروهی و میزان مشارکت اجتماعی جوانان رابطه معناداری مشاهده نگردید. علاوه بر این بین احساس بی عدالتی و وجود امکانات ساختاری و نهادی جامعه و نیز قوانین حمایت کننده مشارکت و میزان مشارکت رابطه معناداری نشان می دهد .
و بالاخره بین میزان تحصیلات، احساس ارزشمندی بین جوانان، احساس مسوولیت اجتماعی بین جوانان و نیز طبقه اجتماعی جوانان و میزان مشارکت اجتماعی رابطه معناداری به دست آمده است .
بدین ترتیب نتایج نشان می دهد که اولا میزان مشارکت اجتماعی جوانان در سطح نازلی قرار دارد ولی از سوی دیگر زمینه های تقویت مشارکت (اگر برنامه ریزی سنجیده ای داشته باشیم) در جامعه مهیا است .سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ابعاد مشارکت اجتماعی، جوانان

 
 
Title:

A survey on youth social participation in ahwazAbstract:

The present research was done in 2005 with a sample of 810 (Aged 18-29) in Ahawz. the research aimed at studying the rate and the reasons of social participation. A questionair (with 0.74 cronbach reliability) was provided to test the research hypotheses. then the data were gathered.
To analyze the data statistically, x2 – test, z and pearson correlation coefficient were used.
The finding show that the highest mean (1/50 out of 4) is related to sport activites (among sport/cultural/artistic/scientific/literary/environmental/public welfare/political / religious and group activities in the neighborhood), the lowest mean (1/11 out of 4) is related to political activities.
No significant relationship were found between age marital status and social participation rate. However significant relationships were found among the sexes (men more then women), the participation record the type of occupation /an feeling affiliated with the socio-political system. A significant relationship was also found between the respondents orderliness behavior and the inclination for group work and social participation rate.
significant relationship were also found between feeling injustice and the structural and inclinational facilities in the society and also the laws which support social participation with the rate of participation significant relationship were found among educational background feeling valued among the young, social responsibility feeling rate the young, and the young social class and the participation rate .
So the findings indicate that: firstly, the social participation among the young people is low while the background for strengthening participation in the society (in case of having a well-thought planningKeyword(s):