نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی بیماریهای تشخیص داده شده در بین کودکان افغانی بستری در بیمارستان مفید از اول ژانویه تا 30 دسامبر 2001گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: رشد و سلامت کودک

پژوهشگران: 
تقی زاده اصل رحیم (مسئول طرح)
کمالی محمد (همکار طرح)
عشرتی بابک (همکار طرح)
ذوالجلالی شبنم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

مقدمه: علی رغم آن که بیش از 1.5 میلیون نفر پناهنده افغانی در ایران به سر می برند، متاسفانه اطلاع چندانی از وضعیت سلامت و بهداشت آنان در دست نیست لذا با توجه به وجود پرونده های ثبت شده از کودکان پناهنده افغانی در بیمارستان کودکان مفید، با هدف بررسی وضعیت بستری و ارتباط بین خصوصیات دمو گرافیک و شانس ایجاد بیماریهای عفونی منجر به بستری در کودکان افغانی در مقایسه با کودکان ایرانی بستری شده به منظور تعیین سیاستهای بهداشتی و طراحی برنامه های مورد نیاز این مطالعه انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی تحلیلی است. تمام کودکان افغانی بستری شده در بیمارستان مفید (شهر تهران) از ژانویه تا پایان دسامبر 2001 بدون توجه به بخشی که در آن بستری بودند انتخاب شدند و به ازای هر یک مورد بستری در کودکان افغانی اولین کودک ایرانی که بلافاصله بعد از بستری کودک افغانی بستری شده بود که به عنوان گروه مقایسه در نظر گرفته شد (
Quota Sampling). از این پرونده ها اطلاعات مربوط به سن، جنس، علت بستری، محل زندگی، واکسیناسیون انجام شده و تشخیص نهایی استخراج و ارتباط آماری بین این متغیرها بررسی شدند.
یافته ها: در این مطالعه 129 کودک ایرانی و 134 کودک افغانی مورد بررسی قرار گرفتند که
51.3 درصد مذکر و 48.7 درصد مونث بودند (p=0.584). میانگین سنی در گروه افغانی 46.16 ماه (SE=4.147) و در گروه ایرانی 39.05 ماه (SE=3.962) بود و در آزمون t اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p=0.22). تعداد 69 نفر مبتلا به بیماریهای عفونی بوده بقیه به دلایل غیر عفونی بستری شده بودند که نسبت شانس (OR) رابطه ملیت و شانس بستری بدلیل بیماریهای عفونی برابر 2.17 (حدود اطمینان 95% : 1.18-4.03) بود و نسبت شانس تطبیق داده شده بر اساس وضعیت واکسیناسیون برای ملیت و بستری بدلیل بیماری عفونی 1.66 (حدود اطمینان 95% : 0.9-3.08) بود.
نتیجه گیری: رابطه بین ملیت و بستری به علت بیماریهای عفونی توسط متغیر واکسیناسیون مخدوش شده است شاید عامل واکسیناسیون نشان دهنده علت دیگری مثل رفتار و رویکرد بهداشتی در افراد باشد که منجر به افزایش یا کاهش شانس ایجاد بیماریهای عفونی می شود.

 
 
Title:

Diagnosed disease among hospitalized Afghan Children in Mofid hospitalAbstract:

Introduction: In order to determining relationship of hospitalization cause and demographic characteristics this study has been done in Mofid hospital of Tehran.
Material and methods: In a cross sectional study all of hospitalized Afghan children records in 2001. Were selected. Ror each Afghan Children an Iranian hospitalized child was selected was selected (Quota Sampling).
Results: 129 Iranian and 134 Afghan children were Studied of whom 51.3% were male and 48.7% were female. The mean age among Afghan children was 46.16 month (SE=4.147) and in Iranian ones it was 39.05 (SE=3.962) month (P=0.22) 69 of hospitalized patients (both nationalities) were due to infectious disease. The crude odds ratio of infectious disease hospitalization and nationality were 2.17 (95% CI:1.18-4.03). The adjusted OR of infections disease hospitalization and nationality by vaccination status was 1.66 (95% CI: 0.9-3.08).
Conclusion: The relation of nationality and hospitalization due to infectious disease was confounded by vaccination status. This may be result of some preventive behavior and attitude in the parents.Keyword(s): Infectious disease, Afghan, refugee, children, adjusted odds ratio