نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی انواع روش های ازدیاد برداشت گرماییگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی ـنفت

پژوهشگران: 
ابراهیمی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه یک مقاله در کنفرانس ملی مهندسی شیمی در اسلامشهر.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از این طرح بررسی استفاده از روش های ازدیاد برداشت گرمایی و بخصوص روش جدید steam assisted gravity drainage (SAGD) و امکان استفاده از آنها در مخازن شکافدار است.
در این طرح از مقالات مختلف و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. روش های
SAGD معمولی،SW ـSAGD، ESـSAGD، و LP ـSAGD مورد مقایسه قرار گرفته و مزایا و معایب هر یک ذکر شده است.
در پایان امکان استفاده از این روش ها در مخازن شکافدار مطرح شده است. امکان استفاده از این روش ها در مخازن شکافدار مشروط به رعایت شرایطی است که به صورت مشروح ذکر شده اند
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):