نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک و منابع آب در سازند سخت شمال غرب نجف آبادگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارت اند از:
- بازدید مقدماتی کارشناسی از منطقه مورد مطالعه
- انجام مطالعات صحرایی اعم از برداشت های ژئوالکتریکی و داده های تکتونیکی
- تفسیر اطلاعات و تهیه نقشه ها و مقاطع مختلف
- شناسایی روندهای تکتونیکی و تغییر رخساره ها و همچنین تفکیک لایه های آبدار و خشک
- بکارگیری تکنیک های
GIS و RS در مطالعات تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده و تهیه و تنظیم گزارش نهایی
- پیشنهاد، نقطه ای مناسب برای انجام عملیات حفاری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):