نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی فرازآوری با گاز در سر چاهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی ـ نفت

پژوهشگران: 
ابراهیمی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

فرازآوری با گاز، یکی از روش های فرازآوری مصنوعی است که با هدف افزایش دبی چاه های نفتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، گاز پر فشار به درون سیال موجود در چاه تزریق شده و بدین وسیله دانسیته متوسط و متعاقبا فشار وارد بر ته چاه را کاهش می دهد. هدف اصلی در طراحی سیستم فرازآوری با گاز، یافتن دبی بهینه تزریق است. یافتن دبی بهینه از آن جهت اهمیت دارد که تزریق مقدار اضافی گاز، باعث کاهش تولید و افزایش هزینه می گردد.
در این طرح به کمک تحلیل گرهی، تاثیر پارامترهای مختلف بر تولید چند چاه نمونه مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا مدل ساخته شده با داده های واقعی مطابقت داده شد و براین اساس بهترین روابط معرف جریان چاه انتخاب گردید. در ادامه، آزمایشات میزان حساسیت انجام گرفته و نتایج حاصل از آن مقایسه گردیدند. در انتها، با در نظر گرفتن جوانب اقتصادی طرح، مقادیر بهینه پارامترهای موثر بر عملیات انتخاب شدند
.
با توجه به نمودارها و نتایج به دست آمده از شبیه سازی، دبی فعلی تزریق گاز بسیار کمتر از دبی اقتصادی به نظر می رسد. علاوه بر آن، فشار تزریق گاز، مازاد بر احتیاج بوده و به جز تحمیل هزینه اضافی سودی را عاید طرح نمی نماید. در جهت رفع این مشکلات، مقادیر بهینه پارامترهای مذکور انتخاب گردیدند
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):