نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کنترل فرسایش و رسوب در حوزه چرمله و شاعرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
حدیدی مسلم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1381

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

با توجه به میزان بالای فرسایش و افزایش رسوب در پایین دست حوزه چرمله و شاعران، به پیشنهاد مدیریت آبخیزداری جهاد کشاورزی استان، مطالعات فاز تفصیلی و اجرایی انجام گرفت. ابتدا مطالعات هیدرولوژی، هواشناسی، فیزیوگرافی، پوشش گیاهی، اقتصادی، اجتماعی و غیره انجام گرفت و سپس با شناخت کامل منطقه پیشنهادات لازم برای کنترل فرسایش، رسوب و کاهش آن در قالب سازه ها و طرح های بیولوژیک ارائه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):