نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی آموزشی مشاغل واحدهای صنعتی و معدنی در حوزه زیست فناوری و تدوین برنامه های آموزشی زیست فناوری مورد نیاز بخش صنعت و معدن در زمینه آموزش های علمی و کاربردیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مدیریت صنعتی

پژوهشگران: 
ذاکری علی (مسئول طرح)
سهرابی منیره (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

در راستای اهداف موجود در سند ملی زیست فناوری جمهوری اسلامی ایران و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه زیست فناوری این طرح پژوهشی توسط وزارت صنایع و معادن تعریف در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی اجرا گردید. براساس هدف پروژه، این طرح در 2 فاز مجزا به شرح ذیل انجام گردید:
فاز اول: نیازسنجی نیازهای آموزشی تخصصی و عمومی ویژه مشاغل واحدهای صنعتی و معدنی در حوزه زیست فناوری و اولویت بندی آنها
فاز دوم: طراحی و تدوین محتوا و برنامه های دوره های آموزشی زیست فناوری براساس اولویت های تعیین شده در زمینه نیازهای آموزشی
پس از استخراج و جمع بندی داده های موجود نیازهای آموزشی تخصصی و عمومی استخراج گردید و پس از اولویت بندی آنها دوره های مشخص شده در 5 گروه تخصصی تحت عناوین صنایع لبنی، صنایع معدنی و استخراج معادن، صنایع غذایی و شیلات، صنایع دارویی و دوره های عمومی صنعت زیست فناوری تقسیم بندی گردید. در طراحی دوره های آموزشی هدف دوره، محتوای دوره، مراجع و مخاطبان دوره ها در نظر گرفته شد در نهایت 53 دوره آموزشی تخصصی تدوین و ارائه گردید.
مراحل و روش های اجرای طرح عبارتند از:
-
نظرسنجی از متخصصان دانشگاهی، صنعتی و اجرایی مرتبط با صنعت زیست فناوری درخصوص نیازهای آموزشی
-
اولویت بندی و جمع بندی نهایی نظرات استخراج شده براساس اهمیت موضوع
-
طراحی دوره های آموزشی براساس اولویت های تعیین شده
-
تدوین محتوا و برنامه دوره های آموزشی
همچنین مشخص کردن 53 دوره تخصصی آموزشی در زمینه زیست فناوری و تدوین محتوی و برنامه آنها نتیجه طرح بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):