نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی «کنه واروآ» و راه های مبارزه با آنگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپروری

پژوهشگران: 
اسماعیلی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1365

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

بر اساس نتایج طرح، روش های مبارزه با «کنه واروآ» تدوین و جهت بهره برداری به سازمان دامپزشکی ارائه گردید، ضمنا نتایج طرح برای زنبورداران قابل استفاده می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

«کنه واروآ» از انگل های مهم زنبور عسل است که در سال های گذشته در کشور ما موجب خسارت بسیار به گروه های زنبور عسل گردیده است. وجود این انگل ز سال 1364 در کشور گزارش شده و هدف از اجرای طرح بررسی های همه جانبه روی این آفت پارازیت و پیدا کردن راه های پیش گیری و مبارزه عملی علیه آن بوده است. برای این منظور، چرخه زیستی کنه در شرایط منطقه مطالعه شد و نقاط ضعف انگل از نظر شرایط آب و هوایی، نوع میزبان و عوامل فصلی مورد توجه قرار گرفت. مواد مختلف «کنه کش» اعم از گیاهی و شیمیایی بر روی آفت آزمایش شده و در پایان طرح، نتایج حاصله به صورت یک برنامه پیشگیری و مبارزه با آن ارائه گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):