نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر کودهای شیمیایی و مراحل برداشت بر روی عملکرد گیاه خشک و اسانس گیاه «نعناع»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی کشت بهینه گیاه «نعناع فلفلی» تدوین شده است و قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

استفاده از گونه های «نعناع فلفلی» (Mentha Piperita) به دو هزار سال قبل بر می گردد. در قرون وسطی علاوه بر استفاده غذایی (به عنون ادویه ای) از نعناع، از آن به عنوان گیاه دارویی در معالجه امراض نظیر التیام زخم های دهان، گزیدگی زنبور و گازگرفتگی سگ ها مصرف می شده است.
کشت منظم این گیاه در سال 1870 در ژاپن شروع شده است و در حال حاضر نعناع در مقیاس وسیع به صورت تجارتی در کشورهای مختلف دنیا کشت می شود.
روغن به دست آمده از «پپرمینت» ارزش اقتصادی بسیار زیادی دارد و کیفیت عالی آن موجب برتری این روغن نسبت به روغن به دست آمده از سایر گونه های جنس نعناع (
Mentha) شده است.
با توجه به اهمیت اقتصادی این گیاه بررسی تاثیر برخی از عوامل زراعی موثر بر رشد و عملکرد نعناع در راستای افزایش عملکرد ماده خشک و اسانس ضرورت گرفت.
در این تحقیق «ازت» در چهار سطح (50، 100، 200، 300 کیلوگرم ازت خالص در هکتار)، «فسفر» در پنج سطح (صفر، 50، 100، 150، 200 کیلوگرم
P2O5 در هکتار) و نحوه برداشت در سه مرحله (مرحله اول: موقعی که ارتفاع گیاهان به 15 سانتی متری رسید، در مرحله دوم:برداشت این گیاهان با گیاهان مرحله اول موقعی که گیاهان مرحله اول مجددا به ارتفاع 15 سانتی متری رسیدند. مرحله سوم: موقعی که گیاهانی که تاکنون برداشت نشده اند وارد گلدهی شده باشند که در این مرحله گیاهان مرحله اول و دوم قابل برداشت می باشند) مورد بررسی قرار گرفت.
قابل ذکر است که کلیه آزمایشات به طور جداگانه در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی (
RCB) در سه تکرار انجام شده اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):