نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی غلظت های مختلف هورمون های «IBM و IAA»، نوع بستر، تراکم و سن قلمه بر ریشه زایی قلمه های زیتونگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
یزدانی داراب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1375

کارفرما: جهاددانشگاهی شهیدبهشتی

خروجی طرح: 

با توجه به نتایج طرح، قراردادی جهت تولید نهال زیتون با وزارت کشاورزی منعقد شده و به اجرا درآمد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در طرح فوق رقت های مختلف هورمون های ریشه زایی، نوع بستر (پرلیت، ماسه و مخلوط پرلیت + ماسه)، تراکم کاشت قلمه (800، 900، 1200، 1500، 1800 قلمه در مترمربع)، سن قلمه (خشی، نیمه خشی و علفی) بر روی درصد ریشه زایی، تعداد و وزن ریشه ها در قلمه مورد بررسی قرار گرفته که در نتیجه مناسب ترین تیمار هورمون «IBA» با رقت 3500 پی پی ام با تراکم 1500 قلمه در متر مربع با بستر مخلوط «پرلیت + ماسه» شناخته شد که حدود 60 درصد ریشه زایی در قلمه ها ایجاد کرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):