نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه و واسنجی مدل DRASTIC برای ارزیابی خطر آفت کش های موجود در آب زیرزمینی آبخوان میان آب شوشترگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با استفاده از نتایج این طرح یک مقاله در نشریات نمایه شده در ISI و نیز یک مقاله داخلی در همایش علوم زمین ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

شناسایی تعداد آفت کش های رایج در محدوده مطالعاتی و تعیین مناطقی که بیشتر در معرض خطر آلودگی آب های زیرزمینی به وسیله آفت کش های مورد استفاده در زمین های کشاورزی هستند، از اهداف طرح بوده است.
ابتدا مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، زمین شناسی و هیدروژئولوژیکی و تهیه بانک اطلاعات
GIS صورت گرفت سپس مدل DRSTIC برای پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان تهیه شد. پس از نمونه برداری از آب زیرزمینی و آنالیز نمونه ها بر اساس روش SPE میزان آفت کش ها در آنها تعیین گردید. محدوده مطالعاتی به لحاظ آسیب پذیری به چهار منطقه با آسیب پذیری خیلی زیاد متوسط و کم تقسیم بندی شده اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):