نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

برآورد توزیعی نرخ تغذیه سطحی آب زیرزمینی مطالعه موردی دشت بهبهانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: هیدروژئولوی

پژوهشگران: 
اسدیان فرهاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج با انتشار متدولوژی انجام طرح و کد کامپیوتری قابل بهره برداری می باشد.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

برآورد تغذیه آب زیرزمینی به روش غیرمستقیم و به صورت توزیعی هدف اصلی طرح است. مقدار تغذیه به آبخوان در مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی آب زیرزمینی یکی از پیچیده ترین عوامل مطرح در برآورد بیلان می باشد. این مولفه از منابع مختلفی نظیر نفوذ مستقیم از بارندگی، منابع سطحی نظیر رودخانه ها و چشمه ها و... و آب برگشتی از مصارف شامل: شرب، صنعت و کشاورزی ناشی می شود. و برآورد دقیق آن مستلزم در دسترس بودن داده های پیچیده و تفصیلی و مطالعات جامع می باشد در این مطالعه برای تخمین مقدار کل تغدیه سطحی به آبخوان از حل شکل منفصل معادله حاکم بر جریان آب زیرزمینی Boussinesq به شکل معکوس بر روی یک شبکه تفاضل محدود و بر اساس توزیع مکانی تراز آب زیرزمینی و مشخصات هندسی و هیدرودینامیک آبخوان استفاده شده است.
بر این اساس، با پیش بینی شرایط مرزی و برداشت توسط چاه ها و سلول های حاشیه ای محاسبه بالانس حجمی آب زیرزمینی در هر سلول انجام شده و کمبود یا مازاد آن به ترتیب به تلفات آب و تغذیه سطحی کل نسبت داده شده است. شرایط تغذیه و نرخ های محاسبه شده با میزان بارش در کل منطقه و پتانسیل منابع سطحی / زیرزمینی تدقیق و تنظیم گردیده است. متدولوژی تحقیق در آبخوان دشت بهبهان پیاده سازی شده است.
بر اساس نتایج حاصل از طرح انجام شده، لزوم برآورد دقیق منحنی های هم پتانسیل برای بکارگیری در متدولوژی طرح پیشنهادی از اهمیت بالایی برخوردار است. نتایج حاصله اطلاعات مفیدی را در خصوص پتانسیل تغذیه سطحی در منطقه ارائه نموده است. کالیبراسیون منحنی های هم پتانسیل بر اساس داده های مرتبط به میزان بارندگی منطقه ای و اثرات منابع آب جهت حصول نتایج دقیق ضروری است. مقدار تغذیه سطحی برآورد شده به مقدار ضرایب هیدرودینامیکی اعمال شده وابستگی مستقیم دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):