نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عملکرد دوره های تربیت معلم قرآنیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مدیریت فرهنگی

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: سازمان تبلیغات اسلامی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

به لحاظ روش شناسی در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. مشخصه پیمایش مجموعه ساختمند یا منظمی از داده هاست که می توان آن را ماتریس متغیرها و حذف داده های موردی نامید. تحقیق پیمایشی یکی از روش های گردآوری، تنظیم و تحلیل داد ه هاست. در این روش داده های مربوطه را می توان از طریق متعددی مانند پرسشنامه، مصاحبه و ... گردآوری کرد.
در این تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه نیمه ساخت یافته استفاده شده است. منظور از پرسشنامه نیمه ساخت یافته، پرسشنامه ای است که دارای سوالات بسته و باز می باشد
.
جامعه آماری تحقیق
:
جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت کنندگان در دوره های تربیت معلم قرآنی است که جمعا حدود 200 نفر می باشند
.
تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
:
برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق، از جدول اعداد تصادفی مورگان استفاده شده است که با در نظر گرفتن خطای 5 درصد و 95 درصد اطمینان، حجم نمونه 100 نفر برآورد شده است. هرچند از میان 100 نفر نمونه مورد مراجعه، 90 نفر در تکمیل پرسشنامه های تحقیق همکاری داشته اند و 10 نفر از شرکت کنندگان از تکمیل پرسشنامه و همکاری در این زمینه، امتناع نموده اند
.
تجزیه و تحلیل اطلاعات
:
در تنظیم اطلاعات و عرضه داده ها در فرم اطلاعات آماری، از متداول ترین ابزار و روش های آماری موجود در بسته آماری برای علوم اجتماعی
(spss) استفاده شده است.
تبیین پرسشنامه
:
طرح نظر سنجی بررسی عملکرد دوره های تربیت معلم قرآنی در سال 1387 با استفاده از پرسشنامه تهیه شده توسط مجری (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبه یزد) انجام گرفته است
.
این پرسشنامه شامل دو بخش مشخصات فردی پاسخگویان و 10 سوال در خصوص شاخص های مورد نظر در سنجش عملکرد دوره های آموزشی تربیت معلم قرآنی می باشد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):