نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سیستم نشت یاب الکترونیکی سوله های گاز زیرزمینی و هوایی با حساسیت بالاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی الکترونیک

پژوهشگران: 
عظیمی فرد علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ساخت دستگاه مذکور جهت ارائه خدمات تخصصی به صنعت


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح تشخیص نشتی یا عدم نشتی در لوله های گاز زیرزمینی می باشد.
این سیستم به گونه ای طراحی شده است که می تواند حضور بسیار ناچیز هیدروکربن های گازی در هوا را تشخیص دهد. که در صورت نشت لوله های گاز می توان شکستگی لوله های انتقال گاز مدفون را تشخیص داد
.
از نتیجه این طرح، جهت تشخیص هر چه سریع تر گاز نشت شده در صنعت استفاده می باشد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):