نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی و افزایش میزان مشارکت والدین در مدارسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

شناسایی و افزایش میزان مشارکت والدین در مدارس از اهداف طرح بوده است.
در طرح مذکور، مرحله جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه است. نتایج به دست آمده از طرح بدین شرح بوده است
:
1 شناسایی میزان مشارکت والدین در فعالیت های آموزش و پرورش و مخصوصا مدرسه
2 شناسایی ابعاد مشارکت والدین در مدارس
3 شناسایی عوامل موثر بر مشارکت والدین در مدرسه و سهم هر کدام در این فرایند
4 شناسایی راهکار های مناسب برای افزایش مشارکت والدین در مدرسه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):