نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی انتظارات و طرز تلقی جوانان از دینگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اکبری جابر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1379

کارفرما: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

از آنجا که هدف های تربیتی باید باتوجه به افکار، عقاید، عادات و اعمال فرد تهیه و تنظیم گردد، هدف طرح این است که با بررسی انتظارات و طرزتلقی افراد از دین اولا:راهکارهای مناسبی پیش روی مربیان دینی قرار گیرد تا بر اساس آن به تعلیم و تربیت دینی جوانان اقدام کنند و برنامه های آموزش تعلیمات دینی بر اساس آن تنظیم گردد و ثانیا نتیجه فعالیت های دینی که برروی جوانان صورت گرفته موردارزیابی قرارگیرد تا نقاط ضعف و قوت فعالیت ها مشخص گردد و در اصلاح و تطبیق آنها با احوال جوانان به طور جدی اقدام شود. به طورکلی کشف و شرح نگرش جوانان درباره دین و بررسی احتمالی رابطه نگرش آنها به دین با متغیرهایی ازقبیل جنسیت، سطح تحصیلات، پایگاه اقتصادی اجتماعی و غیره می باشد. جامعه آماری در این تحقیق 680 نفر از جوانان شهر شیراز (19 تا 35 سال) بوده که با استناد به جدول «لین» برای برآورد حجم نمونه از جامعه تعیین شده است. نمونه گیری به طریق طبقه ای و بر اساس مناطق و حوزه های مختلف شهر شیراز انجام گرفته و علاوه بر آمارتوصیفی (فراوانی، فراوانی تراکمی، درصد و غیره) از آمارهای استنباطی درحد همبستگی نیز استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS VI مورد استفاده قرار می گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):