نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

درباره عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
هاشمی سید ضیاء (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1380

کارفرما: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

گستره فعالیت نیروی انتظامی در سطح جامعه و ارتباط نزدیک و مستمر حوزه های مختلف آن با اقشار گوناگون مردم، قضاوت های متفاوتی را نسبت به این نهاد مهم به وجود می آورد. این قضاوت ها البته به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت عملکرد و خدمات ناجا تاثیر می گذارد. از این رو، به سفارش معاونت اجتماعی ناجا این طرح در مراکز شش استان (تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، کرمانشاه و زاهدان) اجرا شد. در این طرح دیدگاه ها و قضاوت های مردم درباره عملکرد و ماموریت های ناجا مورد سنجش قرار گرفت.
داده های مورد نیاز تحقیق از 3600 نمونه منتخب از طریق پرسشنامه ای، مشتمل بر بیش از 120 متغیر جمع آوری گردید.
کلیه مراحل این طرح شامل بررسی های اولیه، طراحی پرسشنامه، نمونه گیری، جمع آوری داده ها، تحلیل و تفسیر نتایج و بالاخره تدوین و ارائه گزارش نهایی در هفت جلد در مدتی کمتر از 2 ماه انجام شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):