برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مسائل جمعیتی استان کرمانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1380

کارفرما: استانداری کرمان

خروجی طرح: 

نتایح این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

جهاددانشگاهی استان کرمان این طرح را به عنوان یکی از پروژه های طرح ساماندهی اجتماعی استان اجرا کرده است. مولفه های اصلی مورد بحث در این تحقیق عبارتند از: کنترل موالید، مهاجرت، حاشیه نشینی، شهرنشینی، پراکندگی جمعیت و مرگ و میر، اختلاف سطح زندگی بین شهر و روستا، مشکلات حمل و نقل برون و درون شهری، وسایل بهداشتی، تقاضای تحصیل، بهبود مسکن، اشتغال در شهرهای بزرگ، تخلیه شهرهای کوچک و روستاها، مساله زمین، تغییرات جمعیتی، اقوام و مسائل مربوط به آن، گروه های جمعیتی ونوع زندگی آنها، زندگی عشایری، جمعیت و گروه های بیگانه. برای اجرای این پروژه ابتدا شاخص های هر مولفه تدوین شد تا بتوان هر یک از این مولفه های کیفی را به صورت کمی مورد بررسی قرار داد. سپس وضعیت موجود استان به کمک جمع آوری اطلاعات و آمار و ارقام توصیف و در نهایت راهبردهایی برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، یعنی اهداف تعیین شده ارائه گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):