نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین شکل نهایی قطعات آهنگری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مکانیک جامدات

پژوهشگران: 
محمدی مجد حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

گزارش دانش فنی تدوین شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

پیش بینی شکل نهایی قطعات در فرایند آهنگری چند مرحله ای در پایان هر مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق روش شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزار مناسب برای تعیین تغییر شکل در فرایند آهنگری معرفی و مورد بررسی قرار گرفت. از مزایای این روش آن است که ضمن نیاز به داده های ورودی کمتر از سرعت داده پردازی بیشتری نسبت به نرم افزارهای مبتنی بر اجزا محدود برخوردار است. در این تحقیق شکل نهایی قطعات استوانه ای شکل در پایان مرحله کله زنی با تکیه بر اطلاعات تجربی و شبیه سازی به روش اجزا محدود به وسیله روش شبکه های مصنوعی پیش بینی گردید. در شبکه عصبی چند لایه مورد استفاده جنس، نسبت قطر به ارتفاع، دما و ضریب اصطکاک به عنوان ورودی و ضرایب چند جمله ای فیت شده بر شکل منحنی نهایی، خروجی شبکه می باشند. شبکه موردنظر، تغییر شکل در فرایند آهنگری را با دقت بالایی پیش بینی می کند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):