نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تیر 1379

کارفرما: اداره کل پژوهش های فرهنگی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این تحقیق به دنبال تشخیص نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی است. منظور محقق از نیاز، کمبود یا نقصی است که ادراک شده و موجب عدم تعادل (اختلال در سیستم) قابل درک گردد. نیازهای فرهنگی نیازهایی هستند که منجربه اعمالی می شوند که صرفا به منظور مبادله معانی (meanings) صورت می گیرند.
جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی است که از مدت تحصیل آنها حداقل یک ترم گذشته باشد و حجم نمونه 400 نفر تعیین شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که:
1- میزان وقوف دختران دانشجو به نیازهای فرهنگی بیشتر از پسران بوده است.
2- واحد فرهنگی جهاددانشگاهی و انجمن اسلامی دانشجویان همسویی بیشتر با تمایلات و اندیشه های دانشجویان دارند.
3- مقایسه کلی دختران و پسران دانشجو نشان می دهد 21 مورد از نیازهای فرهنگی دختران در مرتبه اول و دوم قرار می گیرند. حال آنکه این رقم در نزد پسران 9 مورد است و نیازهای فرهنگی مرتبه سوم دختران 55 مورد است حال آنکه نیازهای فرهنگی مرتبه سوم پسران 50 مورد می باشد. به طورکلی نیازهای فرهنگی در نزد دختران دانشجو درمقایسه با پسران از شدت بیشتری برخوردار است.
در یک ارزیابی کلی می توان گفت از مجموع 89 نیاز فرهنگی موردبررسی در این پژوهش، نیازهای علمی آموزشی، فرهنگی و هنری، نیاز به آگاهی سیاسی و دینی، نیازهای معطوف به جلب توجه و احترام و نیاز به آزادی بیان و قلم از اولویت و ضرورت بیشتری برخوردارند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):