نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین حد نسبت کشش در فرایند کشش عمیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: کاربردی

پژوهشگران: 
محمدی مجد حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تهیه و ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

جهت پیش بینی موفقیت یا عدم موفقیت فرایند کشش عمیق، به دست آوردن حد نسبت کشش ضروری است. در این طرح در ابتدا پارامترهای اساسی حاکم بر فرایند کشش عمیق معرفی گردیدند. سپس فرایندکشش عمیق تحت تاثیر پارامترهای شعاع سنبه و قالب، شعاع انحنای قالب، ضریب اصطکاک، ضخامت ورق و تنش تسلیم ورق برای 23 حالت متفاوت به وسیله نرم افزار ANSYS شبیه سازی شدند و حد نسبت کشش (Limiting drawing ratio) برای هر کدام از حالت ها به دست آمد. حد نسبت کشش به دست آمده به عنوان بانک اطلاعاتی شبکه های عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت. از 23 نمونه انتخابی 20 مورد جهت آموزش و 3 مورد دیگر جهت آزمایش شبکه استفاده گردید. در پایان مشاهده شد روش شبکه های عصبی به نحو قابل قبولی می تواند حد نسبت کشش را برای حالت های جدید پیش بینی کند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):