نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص فیتوشیمیایی و خواص آنتی اکسیدانی 4 گونه گیاهی دارویی ـ خوراکی استان کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی کمی و کیفی اجزای مختلف تشکیل دهنده اسانس و عصاره، بررسی خواص آنتی اکسیدانی و خواص ضدباکتریایی عصاره چهار گیاه Artemisia husskenechtii, Smyrnium cordifolium, Dorema aucheri, Alium latifolium صورت گرفت. به منظور بررسی خواص آنتی اکسیدانی از دو روش DPPH, FTC استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که عصاره گیاه Dorema aucheri در سیستم FTC بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی را دارد در حالی که در بین گیاهان مطالعه شده بالاترین قدرت مهار رادیکال DPPH توسط عصاره گیاهSmyrnium به دست آمد. محتوی فنلی موجود در این گیاهان نیز از 38.42 تا 111.23mg/g گیاه خشک محاسبه گردید.
همچنین به منظور محاسبه حداقل غلظت مهار رشد عصاره این گیاهان بر علیه میکرو ارگانیسم های بیماری زا از روش رقت آگاهی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده فعالیت خوب آنتی باکتریایی این چهارگیاه است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):