نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی و تحقیق برای علت افت سطح آب زیرزمینی در محدوده بجستان یونسیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
هاتفی راحله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در طی سال های اخیر پیشروی شوری از شمال غرب به جنوب شرق مشاهده شده است که در این طرح بررسی اثرات سازندهای موجود، تغییرات آب و هوایی، برداشت بیش از حد تغذیه از سفره آب زیرزمینی و راههای جلوگیری از کاهش بیشتر سطح آب زیرزمینی مورد نظر بوده است.
جمع آوری اطلاعات و آمار، بررسی اقلیم و زمین شناسی منطقه، رقومی کردن آمار و وارد نمودن اطلاعات به سیستم اطلاعات
GIS، تهیه نقشه های کیفی و هیدروژئولوژی، بررسی علل افت و تهیه گزارش از جمله مراحل طرح است.
نتایج طرح عبارت اند از: - با توجه به هیدروگراف رسم شده مشخص گردید که در طی سال آبی
83-84 از مهر 83 تا دی 84 تراز آب زیرزمینی 24% افت داشته است که این نوسانات در بخش های شمالی به علت تراکم منابع بهره برداری بیشتر است.
- نوع آب از نظر کیفیت شرب، کشاورزی و صنعت تعیین گردیده است.
-
عوامل مصنوعی موثر بر کاهش سطح آب شامل برداشت بی رویه و عدم مدیریت صحیح، از عوامل طبیعی به طور موثرتر عمل می نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):