نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی استان کرمانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اکرم کاوه (همکار طرح)
عباسی حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1380

کارفرما: استانداری کرمان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

جهاددانشگاهی استان کرمان این طرح را به عنوان یکی از پروژه های طرح ساماندهی اجتماعی استان اجرا کرده است. مولفه های اصلی بحث در این تحقیق عبارتند از: آموزش عمومی، آموزش عالی، مطبوعات، کتاب، سایر رسانه های مکتوب، سایر رسانه های غیر مکتوب، دین، طلاق و پایداری نهاد خانواده، بیکاری و دخانیات. برای اجرای این پروژه ابتدا شاخص های هر مولفه تدوین شد تا بتوان هر یک از این مولفه های کیفی را به صورت کمی مورد بررسی قرار دارد. سپس وضعیت موجود استان به کمک جمع آوری اطلاعات و آمار و ارقام توصیف و پس از آن با توجه به پتانسیل و شرایط استان و شرایط عمومی کشور اهدافی برای پنج ساله آتی استان در این زمینه تعیین گردیده است. سپس راهبردهایی برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، یعنی اهداف تعیین شده ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):