نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل کمانش ورق های مرکب به روش DQگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک جامدات

پژوهشگران: 
گودرزی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تدوین روش تحلیل کمانش ورق


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

کمانش صفحات به دلیل پیچیدگی معادلات حاکم جز در موارد خاص حل تحلیلی وجود ندارد ولی روش های آزمایشگاهی و عددی ما را به حل این معادلات قادر می نمایند.
در این تحقیق روش DQ در حل مساله کمانش ورق های مرکب بکار گرفته شده است. مساله کمانش برای ورق های مختلف با شرایط مرزی مختلف با استفاده از این روش بررسی شدکه در نتایج تحقیق قابلیت این روش را در حل معادلات مذکور نشان می دهد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):