نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل تنش در دو استوانه باهم پوشانی در سرعت های بالاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک جامدات

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح شامل بررسی و تحلیل پدیده های مورد نظر تدوین گردید.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی سرعت بحرانی و توزیع تنش در دو استوانه باهم پوشانی و کرنش اولیه تحت دوران در سرعت های بالا می باشد.
مراحل انجام طرح عبارت است از:
- مطالعات و جمع آوری اطلاعات
- مدلسازی مساله و ارائه روش تحلیلی
- تحلیل المان محدود و مدلسازی در استوانه باهم پوشانی در ANSYS
- بررسی اثر سرعت دورانی و استخراج نتایج
- جمع بندی و نتیجه گیری
- ارائه مقاله و گزارش
توزیع تنش در دو استوانه با ابعاد و تحت سرعت های دورانی مختلف تا 5000rpm انجام و نتایج ارائه گردیدند. همچنین این نتایج نشان دادند که:
- تمام مولفه های تنش با توان دوم سرعت زاویه ای متناسب هستند.
- افزایش کرنش اولیه شعاعی باعث افزایش سرعت جدایش می شود.
- افزایش هم پوشانی باعث افزایش سرعت جدایش می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):