نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان و تمایل به مشارکت اجتماعی دانشجویان و روش های ارتقاء آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  فروردین 1379

کارفرما: معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

فردگرایی، خودمحوری و گریزان شدن از پیوندهای اجتماعی یکی از موانع مهم شکل گیری نهادهای مدنی در جامعه ما بوده است، مطالعه و بررسی مشارکت اجتماعی و مسوولیت پذیری دانشجویان در راستای توجه به این موانع و آسیب ها صورت گرفته است.
در این بررسی با استفاده از تحقیق پیمایشی و با پرسش از 400 نفر دانشجوی روزانه دانشگاه فردوسی مشهد درسال 79-1378 در مورد میزان و تمایل به مشارکت اجتماعی و مسوولیت پذیری از آنان نظرخواهی شد. مشارکت اجتماعی و مسوولیت پذیری ازطریق میزان عضویت و یا تمایل به عضویت انجمن های مختلف، گروه ها و امورعمومی اندازه گیری شد و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده گردید. باتوجه به نسبت جنسی، 184 نفر دختر و 216 نفر پسر از 8 دانشکده به شیوه تصادفی انتخاب شدند. عوامل روانی مساعد، محیط خانواده مساعد، عضویت گروهی، احساس برابری در محیط، فضای نقد و بررسی در جامعه و … تسهیل کننده مشارکت و مسوولیت پذیری هستند. کم بودن تشکل های مورد علاقه دانشجویان، کم بودن تقویت کننده های محیطی و ناکارآمدی شخص ازخودبیگانه، بازدارنده مشارکت اجتماعی و مسوولیت پذیری است.
میزان مشارکت اجتماعی و مسوولیت پذیری باتوجه به جنسیت دانشجویان، رشته ها و دانشکده های مختلف شناسایی شده اند. رابطه مشارکت و مسوولیت پذیری، با بعضی از متغیرهای روانی، اجتماعی و سیاسی بررسی شده و درنهایت راهکارهایی برای ارتقاء مشارکت اجتماعی و مسوولیت پذیری ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):