برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکثیر ارقام توت فرنگی از طریق کشت بافتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
زینالی امینه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

میوه توت فرنگی به عنوان یک محصول مهم با توجه به روند رو به افزایش مصرف سرانه آن در دنیا و اهمیت اقتصادی آن در سودآوری حائز اهمیت می باشد. تکثیر متداول این گیاه به روش جنسی و غیرجنسی صورت می پذیرد. به دلیل اهمیت ذکر شده در بالا و تکثیر سریع تر در مدت زمان کوتاهتر نسبت به روش های متداول، امروزه از کشت بافت در تکثیر این گیاه استفاده می شود. هدف از این طرح تکثیر دو رقم سلوا و پاجروی گیاه توت فرنگی جهت شاخه افزایی از طریق کشت بافت می باشد.
بذور توت فرنگی پس از ضدعفونی، جهت جوانه زنی به محیط کشت
MS بدون هورمون منتقل شدند. بخش هوایی حاصل از بذور به عنوان جدا کشت اولیه استفاده گردید. جدا کشت های حاصل نیز در محیط کشت های مختلف جهت شاخه افزایی بیشتر کشت شدند. در نهایت محیط کشتی که تعداد بیشتری شاخه در آن تولید گردید به عنوان محیط کشت برتر انتخاب گردید.
بر اساس نتایج به دست آمده
 Ms+1 mg/L IAA+2 mg/L kinدر مراحل استقرار و زیرکشت ریزنمونه ها برای برآورد پتانسیل پرآوری قابل استفاده می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):