نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات سنگ های تزئینی استان «با استفاده از استراتژی رقابتی پورتر»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان چهارمحال و بختیاری 

گروه پژوهشی: اقتصاد و مدیریت

پژوهشگران: 
بخشی نژاد محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4420070-0381

نشانی سازمان مجری: شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، ساختمان فنی و مهندسی، کدپستی: 8818634141
 

چکیده:

واحد اجرایی: جهاددانشگاهی چهار محال و بختیاری
 اهداف مهم و اصلی این طرح عبارت اند از:
-1 بررسی نقش قدرت خریداران سنگ های تزئینی در کسب مزیت رقابتی در بازارهای صادراتی
-2 بررسی قدرت تامین کنندگان مواد اولیه در کسب مزیت رقابتی سنگ های تزئینی در بازار های صادراتی
-3 بررسی وجود کالاهای جایگزین در کسب مزیت رقابتی سنگ های تزئینی در بازار های صادراتی
-4 بررسی نقش تاکید بر بازار های خاص درکسب مزیت رقابتی در بازار های صادراتی
-5 بررسی نقش هزینه تولید درکسب مزیت رقابتی سنگ های تزئینی در بازار های صادراتی
-6 بررسی نقش عناصر آمیخته بازار یابی درکسب مزیت رقابتی سنگ های تزئینی در بازار های صادراتی روش اجرایی این تحقیق از نوع میدانی است و داده های مورد نیاز از منابع مختلف کتابخانه ای و پرسشنامه استخراج و به وسیله نرم افزارهای آماری مختلف از جمله Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج طرح عبارت اند از: ارائه پیشنهادات در قالب استراتژی های کاهش هزینه و تمایز در جهت دستیابی به مزیت رقابتی به تولیدکنندگان و دست اندرکاران صنعت سنگ های تزئینی.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):