نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین ادبیات مکتوب و شفاهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهری (خدمات شهری)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
احمدی توحید (همکار طرح)
اسمعیلی اکبر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: شهرداری تبریز

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

این طرح با هدف کلی تامین منبعی غنی برای موضوع مشارکت و تحقق اهداف خرد زیر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است:
- بررسی مبانی نظری و تئوری مشارکت شهروندان در فعالیت های شهری
- بررسی نظریه ها و مدل های مشارکت شهروندی
- بررسی تجارب شهرهای مختلف (داخلی و خارجی)
روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی (کتابخانه ای) و مصاحبه حضوری با صاحب نظران علوم تعاون و مشارکت و اساتید دانشگاهی در زمینه رشته برنامه ریزی شهری و مسوولان شهرداری مرتبط و تلفیقی از این دو و انطباق با مطالعات کتابخانه ای می باشد. در یک دید کلی مراحل طی شده برای رسیدن به هدف پژوهش در چهار مرحله زیر صورت پذیرفت:
-بررسی ادبیات موضوع (شهرداری، مشارکت، شهروندان، خدمات شهری و....)
- بررسی تجارب مشارکت شهروندان در امور شهری و نتایج حاصل از آن
- بررسی الگوهای متداول مشارکت شهروندان در زمینه خدمات شهری
- جمع بندی و نتیجه گیری
نتیجه حاصل این پژوهش ارائه ادبیاتی غنی از مشارکت و جنبه های مختلف خدمات شهری و ارتباط آن با شهروندان بوده است. تشریح جنبه ها و ابعاد مختلف مشارکت در ارتباط با شهروندان و شهرداری در خصوص خدمات شهری حاصل پژوهش حاضر می باشد

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):