نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

علل داخلی «توسعه نیافتگی» ایران د رعصر قاجارگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
قیصری نوراله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل ارایه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف مطالعه علل داخلی«توسعه نیافتگی» ایران در عصر قاجار است. بررسی این علل در چارچوب تئوری مدرنیزاسیون در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست انجام گرفته است. توسعه فرآیندی است که طی آن نظام سنتی به مدرن تبدیل می شود. براین اساس نظام «توسعه یافته» نظامی است که این تحول را به خود دیده است لکن نظام «توسعه نیافته» نظامی است که در عرصه های گوناگون در فرآیند این تحول با مشکلات و موانعی روبه رو بوده است که رسیدن به توسعه را برای آن دشوار کرده است. به این اعتبار نظام سیاسی قاجاریه نظامی توسعه نیافتنی بود چرا که نتوانست در عرصه های مختلف، بر اساس نیازهای درونی و داخلی به سوی تحولی همه جانبه گام بردارد، به این علت که به لحاظ ساختاری نظامی بسته بود و در چارچوب چنان نظام بسته ای امکان تحول یا حتی ضرورت به ایجاد تحول به لحاظ داخلی امکان تحقق نداشت لذا تحولاتی را که به طور ناقص نیز پذیرفت، تحت تاثیر ضرورت های زمانه و گسترش نظام سرمایه داری بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):